Highlights

7 Kills vs AZ SKY 15 Blue

May 11, 2023

Instinct vs. AZ REV 15 Elite

May 3, 2023

Instinct vs. Surfside Volleyball Club

May 3, 2023

Instinct vs. MAVS Volleyball

May 3, 2023

Instinct vs. ATHENA VBC 15 Gold

May 3, 2023

Instinct vs. Boise Ignite VBC

May 3, 2023

Blocks

May 2, 2023

6 Kills vs Surfside Volleyball Club

May 2, 2023